Regulamin imprezy

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) wydany jest przez Organizatora celem zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy i określa zasady zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto reguluje prawa i obowiązki uczestników Imprezy.

2. Organizatorem imprezy (dalej jako „Organizator”). jest: Stowarzyszenie Organizatorów Symulacji I Gier Terenowych OldTown, NIP: 8542407943, REGON: 36145569500000, Numer KRS: 0000556634, adres: 73-110 Stargard, ul. Mikołaja Reja 5a / 1. Biuro Stowarzyszenia w dniach 18 – 26 lipca 2020 mieścić się będzie w budynku oznaczonym tablicą „Biuro” położonym na terenie działki 103 lotniska Kluczewo w centralnym miejscu odbywania się Imprezy.

3. Impreza kulturalno-rekreacyjna pod nazwą „Weekend w OldTown” (dalej jako „Impreza”) to wydarzenie mające na celu popularyzację fantastyki postapokaliptycznej.

4. Impreza rozpoczyna się w piątek, 24.07.2020 o godz. 17:00 i kończy w niedzielę o godz. 18:00. Impreza odbywa się na terenie działki 103 obrębu 23 Gminy Miasta Stargard na wyznaczonym fragmencie terenu lotniska Kluczewo (dalej jako „Teren Imprezy”).

5. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”).

6. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

7. O prawidłowy przebieg Imprezy będą dbały specjalnie powołane do tego przez Organizatora osoby (dalej jako „Personel Organizatora”).

II. Udział w Imprezie

1. Wstęp na Teren Imprezy jest odpłatny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.

2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.

3. Ze względu na warunki panujące na Imprezie zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Imprezy.

4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych,
materiałów pożarowo niebezpiecznych,
środków odurzających lub substancji psychotropowych,
bezzałogowych statków powietrznych, dronów oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu.

5. Personel Organizatora może:

1. odmówić udziału w Imprezie:

     • osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
     • osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w ust. 4 powyżej,
     • osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

2. wyprosić z miejsca przeprowadzania Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Imprezy;

3. wyprosić z miejsca przeprowadzania Imprezy osoby, o których mowa w pkt. a).

III. Prawa i obowiązki uczestników Imprezy

1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.

2. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, scenografii, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp.

3. Zabrania się prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej działalności zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.

IV. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie Imprezy

  1. Personel Organizatora:
   • udziela informacji na temat wszelkich atrakcji mających miejsce w trakcie Imprezy;
   • pilnuje przestrzegania postanowień Regulaminu;
   • reaguje na skargi składane przez osoby uczestniczące w Imprezie.

2. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, w tym wizerunku osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

3. Uczestnik biorąc udział w Imprezie wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych i stronach internetowych Organizatora oraz podmiotów z nim współdziałających w zakresie realizacji jego celów statutowych, w pochodzących od Organizatora lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej kampanią informacyjną lub promocyjną. Przedmiotowa zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku może być w każdej chwili cofnięta.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione i pozostawione na Terenie Imprezy.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na Terenie Imprezy przez osoby trzecie.

V. Postanowienia końcowe

  1. Prawo do posługiwania się nazwą oraz logo Imprezy przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Imprezy w każdym czasie z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora.
  3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
   1. na stronie internetowej Organizatora, tj. https://oldtownweekend.net
   2. w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  5. Uczestnik biorąc udział w Imprezie potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.

Kontakt

Weekend w OldTown jest fanowską inicjatywą kulturalną organizowaną przez Stowarzyszenie Organizatorów Symulacji i Gier Terenowych OldTown.

Ul. Mikołaja Reja 5a/1, Stargard

NIP: 8542407943

REGON: 36145569500000

Numer KRS: 0000556634